PERHE- KUNTOUTUS

Perhekuntoutuksen voidaan ajatella olevan korjaavaa perhetyötä. Tällä tarkoitetaan muun muassa yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista ja lastensuojelullista, suunnitelmallista sekä tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä. Lastensuojelullinen kuntoutus on intensiivistä, pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä, jota tehdään koko perheen kanssa ongelmien ratkaisemiseksi.

Perhekuntoutusta tarjotaan perheelle yleensä erilaisissa riskitilanteissa ja pitkään jatkuneiden vaikeuksien. Perhekuntoutuksen sisältö, toteutus ja muoto eivät ole tarkasti rajattua vaan sitä toteutetaan monella eri tavalla. Perhekeskeisyys ja lapsen etu nähdään Miinanpolulla aina toiminnan kantavina periaatteina

TEHOSTETTU PERHETYÖ

Tehostettu perhetyö on lastensuojeluasiakkaana oleville lapsiperheille järjestettävää suunnitelmallista sekä lakisääteistä avohuollon tukitoimintaa. Perhetyöllä pyritään vahvistamaan perheen voimavaroja ja parantamaan perheensisäistä vuorovaikutusta.

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖ-TOIMINTA

Vaativa erityistason ammatillinen tukihenkilötoiminta erityistä tukea lapsella tai nuorelle tämän erityistarpeiden mukaan. Toiminnan tarkoitus on tarjota asiakkaalle toiminnallista tekemistä ja uusia kokemuksia sekä antaa mahdollisuus keskustella turvallisen aikuisen kanssa. Toiminnan tulee tukea lapsen tai nuoren itsetuntoa ja myönteistä kehitystä.

VALVOTUT JA TUETUT TAPAAMISET / VAIHDOT

Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle. Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.

PERHEARVIOINTI

Perhearviointi on koko perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Työskentelyssä tutkitaan yhdessä perheen kanssa, miten perheen arki sujuu ja minkälaista on perheen elämä. Lisäksi selvitetään minkälaiset ovat perheenjäsenten väliset suhteet, miten perheessä vastataan lasten muuttuviin tarpeisiin, miten vanhemmuus toimii sekä mikä on perheen toimintakyky.

VANHEMMUUDEN-ARVIOINTI

Vanhemmuuden arviointilausunto tehdään moniammatillisen tiimin suunnitellun ja järjestelmällisesti toteutetun työskentelyn tuloksena. Vanhemmuuden arviointilausunnossa kuvaillaan vanhempia, lasta ja perheen elämäntilannetta sekä pyritään arvioimaan, pystyykö vanhempi vastaamaan lapsensa tarpeisiin vai täyttyvätkö huostaanoton kriteerit.

Valikko