Keitä olemme


Miinanpolku on aloittanut laitosmuotoisena perhekuntoutuksena Ruokolahdella, mutta toiminta on v. 2017 siirretty Turkuun, jolloin laitoskuntoutuksessa toimineet ideat on siirretty kotiin vietäviin avomuotoisin palveluihin.

17

AKTIIVISTA TYÖNTEKIJÄÄ

Edellä olevia tehtäviä suorittamaan Miinanpolku on kiinnittänyt eri alojen huippuosaajia; perheterapeutteja, pariterapeutteja, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja ja muita ammattilaisia, jotka tekevät kukin tuntityönä haluamansa määrän Miinanpolulle. Tällä hetkellä, 11.3.2019, aktiivisia työntekijöitä on 17.

Toimintaideologia ja arvot


Miinanpolun perhe- ja vanhemmuuden arviointimenetelmät perustuvat Bentowim & Millerin luomaan malliin, jossa perhe on korostetusti subjektina ja työ tehdään positiivisuuden kautta. Asiakkaan etu on aina ensisijainen. Samoja periaatteita sovelletaan myös muussa työskentelyssä.

Miinanpolku haluaa olla uudistamassa lastensuojelun sosiaalipalveluiden järjestelmää ja auttaa perheitä heidän omassa ympäristössään. Työskentely on tavoitteellista ja Miinanpolun arvojen mukaista.

Arvot:

Erilaisuuden hyväksyminen

Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus

Yksilön oikeuksien kunnioittaminen

Luottamus yksilön ja yhteisön voimavaroihin

Palvelut


1. Kotiin vietävä perhekuntoutus

Perhekuntoutuksen voidaan ajatella olevan korjaavaa perhetyötä. Tällä tarkoitetaan muun muassa yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista ja lastensuojelullista, suunnitelmallista sekä tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä. Lastensuojelullinen kuntoutus on intensiivistä, pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä, jota tehdään koko perheen kanssa ongelmien ratkaisemiseksi ja lapsen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Perhekuntoutusta tarjotaan perheelle yleensä erilaisissa riskitilanteissa ja pitkään jatkuneiden vaikeuksien. Perhekuntoutuksen sisältö, toteutus ja muoto eivät ole tarkasti rajattua vaan sitä toteutetaan monella eri tavalla. Perhekeskeisyys ja lapsen etu nähdään Miinanpolulla aina toiminnan kantavina periaatteina

2. Kotiin vietävä vanhemmuuden arviointi

Vanhemmuuden arviointilausunto tehdään moniammatillisen tiimin suunnitellun ja järjestelmällisesti toteutetun työskentelyn tuloksena. Vanhemmuuden arviointilausunnossa kuvaillaan vanhempia, lasta ja perheen elämäntilannetta sekä pyritään arvioimaan, pystyykö vanhempi vastaamaan lapsensa tarpeisiin vai täyttyvätkö huostaanoton kriteerit.

Miinanpolun vanhemmuuden- ja perhearviointi perustuu Bentowim & Millerin luomaan malliin. Kevään 2019 aikana Miinanpolku kehittää tämän mallin pohjalta oman arviointimallin, jota noudatetaan jatkossa.

3. Kotiin vietävä perhearviointi

Perhearviointi on vastaavanlainen toimeksianto kuin vanhemmuudenarviointi. Perhearviointi on koko perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Työskentelyssä tutkitaan yhdessä perheen kanssa, miten perheen arki sujuu ja minkälaista on perheen elämä. Lisäksi selvitetään ainakin minkälaiset ovat perheenjäsenten väliset suhteet, miten perheessä vastataan lasten muuttuviin tarpeisiin ja miten vanhemmuus toimii sekä mikä on perheen toimintakyky.

4. Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Tehostettu perhetyö on lastensuojeluasiakkaana oleville lapsiperheille järjestettävää suunnitelmallista sekä lakisääteistä avohuollon tukitoimintaa. Perhetyöllä pyritään vahvistamaan perheen voimavaroja ja parantamaan perheensisäistä vuorovaikutusta. Perhetyön avulla tuetaan vanhemmuutta, ohjataan heitä lasten hoidossa ja kodin arjen hallinnassa, vahvistetaan perheen toimintakykyä sekä muun muassa ehkäistään syrjäytymistä.

5. Vaativa erityistason ammatillinen tukihenkilötoiminta

Vaativa erityistason ammatillinen tukihenkilötoiminta tarjoaa erityistä tukea lapsella tai nuorella tämän erityistarpeiden mukaan. Toiminnan tarkoitus on tarjota asiakkaalle toiminnallista tekemistä ja uusia kokemuksia sekä antaa mahdollisuuden keskustella turvallisen aikuisen kanssa elämään ja kasvamiseen liittyvistä asioista. Toiminnan tulee tukea lapsen tai nuoren itsetuntoa ja myönteistä kehitystä.

6. Sosiaalihuoltolain mukaiset valvotut ja tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot & Lastensuojelulain mukaiset tuetut ja valvotut tapaamiset ja valvotut vaihdot

Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle. Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.

Osaamisemme:

Perheterapia

 Pariterapia

Vakauttava perheterapia

Neuropsykiatrinen valmennus

 Terveydenhoitaja: Psykiatrinen sairaanhoito

Päihdetyö

 Rikosseuraamusala

Yhteystiedot


Miinanpolku Oy:

+358 447 000001

miinanpolku@gmail.com

Y-tunnus 2365765-4

Käyntiosoite:

Brahenkatu 18b 20100 Turku

Postiosoite:

Läntinen Pitkäkatu 19 D 21, 20100 Turku